Egzekucje komornicze

Wpisy

 • czwartek, 04 lipca 2013
  • Czy bać się komornika

   Kredytobiorcy borykający się z zadłużeniem często zadają sobie pytanie czy bać się komornika i jak prowadzi on egzekucję. Jeżeli dłużnik nie ma żadnego mienia ani dochodów to odpowiedź jest jasna a mianowicie komornik nic mu nie zrobi. Komornik to nie bandycki windykator. Formalnie komornik najwięcej robi wtedy kiedy wierzyciel zleci mu odpłatnie poszukiwanie majątku dłużnika. Sprawdza więc komornik czy dłużnik ma wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, czy i gdzie pracuje, zajmuje konto firmowe o ile dłużnik prowadzi firmę, sprawdza czy jest właścicielem samochodu, czy posiada nieruchomość. No i udaje się na czynności terenowe do siedziby, mieszkania dłużnika. Jak dłużnik nie posiada wartościowych ruchomości, to komornik odpuści.

   Dobrze wiedzieć o tym że gdy dłużnik pracuje na wynagrodzenie minimalne, to komornik nie zajmie mu tej kwoty wynagrodzenia nawet części, bo takie minimalne ustawowo wynagrodzenie nie podlega egzekucji żeby dłużnik miał zapewnione chociaż minimum egzystencjalne. To informacja, uwaga także dla osób które mają zostać czyimś wierzycielem, na przykład pożyczyć komuś pieniądze. Komornik nie zgłasza dłużnika na policję, do prokuratury z podejrzeniem wyłudzenia. To nie należy do obowiązków komornika. Komornik umorzy egzekucje jeżeli będzie bezskuteczna. To jednak nie oznacza anulowania długu, nic w tym rodzaju. Wierzyciel może o każdym czasie znowu wnieść o egzekucję do komornika.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   egzekom
   Czas publikacji:
   czwartek, 04 lipca 2013 22:17
 • środa, 12 czerwca 2013
  • Wycofanie pieniędzy z konta przez dłużnika

   Zazwyczaj pierwszą czynnością egzekucyjna jest zajęcie przez komornika rachunku bankowego dłużnika. Takie zajęcia są bardzo często bezskuteczne z powodu braku na koncie jakichkolwiek środków. Czasem jest tak, że od dawna ich tam nie było, ale niekoniecznie. Problemem może być również procedura zajmowania rachunku dłużnika a dokładniej to że wraz z wysłaniem do banku pisma zajmującego rachunek bankowy, komornik ma obowiązek wysłać jednocześnie odpis zajęcia do samego dłużnika a więc tego samego dnia. Może więc zdarzyć się, że dłużnik, jeżeli na koncie ma pieniądze, zdąży je wycofać po otrzymaniu odpisu zajęcia, zanim bank zablokuje te środki. Tym bardziej, że coraz powszechniejsze są rachunki z dostępem do nich przez internet. Takie sytuacje mogą mieć miejsce szczególnie w sytuacjach, gdy w przypadku internetowego banku znajduje się w innej miejscowości a oddziałów brak, co powszechne w przypadku internetowych banków. W takim wypadku odpis zajęcia rachunku wysłany od komornika do dłużnika z pewnością dotrze szybciej niż samo pismo - zajęcie do banku. Okazuje się więc często że trzeba poszukiwać nowego konta dłużnika na którym będą środki a to okazuje się zadaniem ponad siły zarówno wierzyciela jak i komornika. W Polsce działa ponad sześćset banków włączając w tę liczbę banki spółdzielcze. Konkurencja jest między bankami duża i konta bankowe oferowane są na blogach, portalach internetowych, w telewizji, w radio i jak i gdzie tylko się da. Trudno przewidzieć więc, trafnie wytypować, w którym banku dłużnik założył nowe konto. Zapewne też w takiej sytuacji dłużnik nie założy konta które aktualnie jest mocno reklamowane w telewizji, radio i w internecie, tylko wybierze bardziej "cichą" ofertę.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   egzekom
   Czas publikacji:
   środa, 12 czerwca 2013 05:55
 • poniedziałek, 27 lutego 2012
  • Oszacowanie nieruchomości – skarga i zażalenie dłużnika

   Postanowienie
   Dnia 30 grudnia 2009 r.
   Sąd Rejonowy w K. – Wydział I Cywilny
   w składzie następującym:
   Przewodniczący: SSR M.K. po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2009 r. w Kraśniku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku D.E. przeciwko W.B. i S.T.
   na skutek skargi dłużnika … na czynności Komornika przy Sądzie Rejonowymi w K. w sprawie Km …
   postanawia: oddalić skargę.
   Uzasadnienie
   Dłużnik zaskarżył czynność polegającą na opisie i oszacowaniu zajętej nieruchomości zarzucając, że doszło do zaniżenia jej wartości. Wskazał, że w 2005 roku ten sam biegły wycenił tę nieruchomość nie kwotę o połowę wyższą. Wniósł o zwrócenie się do Urzędu Skarbowego celem ustalenia cen transakcyjnych działek budowlanych na terenie K.
   Sąd zważył, co następuje:
   Zarzuty podniesione przez dłużnik nie pozwalają zakwestionować wyceny przyjętej przez komornika dokonującego opisu i oszacowania nieruchomości.
   Zarzut odmiennej wyceny wskazanej przez biegłego kilka lat wcześniej mógłby zostać oceniony w razie złożenia wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu w postaci wcześniejszej opinii, co pozwoliłoby na analizę różnic pomiędzy opiniami, celów dla jakich były sporządzane, oraz przyczyn jakie spowodowały konieczność dokonywania powtórnej wyceny. W braku takiego wniosku zarzut pozostaje całkowicie bez znaczenia, gdyż ceny nieruchomości podlegają wahaniom, a biegli korygują swoje spostrzeżenia i oceny z biegiem czasu.

   Wniosek o zwrócenie się do Urzędu Skarbowego nie zmierza do skutecznego podważenia ustaleń komornika poczynionych na podstawie opinii biegłego. Niezależnie od tego, że informacja taka obejmować musi przedział cenowy, a nie jednolitą kwotę. to y na że w niniejszej sprawie przedmiotem wyceny jest konkretna działka o szczególnym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie trzeba wiadomości specjalnych aby stwierdzić, że działki przeznaczone pod budowę dworca PKS nie są przedmiotem codziennego obrotu i s funkcją — a co za tym idzie ceną — znacznie odbiegają od cen działek budowlanych będących w stałym obrocie rynkowym.
   Tym samym uzn należy. że wnioski i zarzuty dłużnika nie mogą podważyć opinii biegłego, która stała się podstawą oszacowania dokonanego przez komornika.
   W związku z powyższym, na podstawie art. 767 1 kpc skargę należało oddalić uznając, że przyjęta przez komornika wartość nieruchomości została ustalona
   prawidłowo.

   ZAŻALENIE DŁUŻNIKA W.B.
   Na postanowienie Sądu Rejonowego w K. I Wydział Cywilny z dnia 30 grudnia 2009r. oddalające skargę na czynności komornika w sprawie Km … doręczone dłużnikowi w dniu 8 stycznia 2010r.
   Zaskarżam wyżej wskazane postanowienie w całości
   Podnosząc zarzuty:
   1) niepowiadomienia dłużnika o terminie posiedzenia na którym skarga na czynności komornika była rozpoznawana, co uniemożliwiono dłużnikowi przedstawienie wcześniejszej opinii A. M. sporządzonej przez niego do sprawy KM …
   2) bezzasadne nieuwzględnienie przez Sąd pierwszej instancji wniosku o zwrócenie się do Urzędu Skarbowego w K. o informację dotyczącą aktualnych cen transakcyjnych w K. dotyczących działek budowlanych
   3) błędne twierdzenie .„ że zarzut zaniżenia w operacie szacunkowym wartości nieruchomości dłużnika jest gołosłowny, w sytuacji gdy wskazano na sposób zweryfikowania podanych przez biegłego wartości
   oraz powołując się na dowód w postaci wyceny nieruchomości objętych postępowaniem egzekucyjnym z dnia 30 czerwca 2005r, sporządzonej przez biegłych F.D. i A.M. do sprawy KM …, w której wskazano wyższą wartość przedmiotowych nieruchomości
   Wnoszę o:
   - uchylenie zaskarżonego postanowienie i zwrot sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania
   - względnie zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie skargi na czynności komornika w całości oraz zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych za obie instancje.
   Uzasadnienie
   Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w K. oddalił skargę na czynności komornika w postępowaniu KM …  – dokonany przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. w dniu 25 listopada 2009r. opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną nr … położonej w K. dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr …, która to czynność została przez dłużnika zaskarżona w całości.
   Dokona przez biegłego wycena nieruchomości jest zaniżona. Przyjęta w opinii wartość 106.000 zł nie odpowiada jej wartości rzeczywistej. W skardze podnoszono, że biegły A.M. we wcześniejszej sprawie, w roku 2005 dokonał wyceny tej nieruchomości na kwotę znacznie wyższą, – 149.300 zł. Ponieważ status prawny i przeznaczenie nieruchomości nie zmienił się od wyceny z 2005r., zaś ceny transakcyjne w tym okresie w sposób zdecydowany się podniosły, brak jest podstaw do przyjęcia, ze wartość przedmiotowej nieruchomości mogła ulec zmniejszeniu Wręcz przeciwnie, winna ona wzrosnąć.
   W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazano, że nie został przedstawiony dokument w postaci wyceny z 2005r. Gdyby dłużnik był powiadomiony o terminie posiedzenia na którym rozpoznano jego skargę wycenę tę by przedstawił, co czyni obecnie.
   W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

   Sygn. akt …
   POSTANOWIENIE
   Dnia 30 sierpnia 2010 roku
   Sąd Okręgowy w M. Wydział Cywilny Odwoławczy
   w składzie następującym:
   Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego M.K. (spr.)
   Sędziowie: Sędzia Sądu Okręgowego C.G. Sędzia Sądu Okręgowego I.K.
   po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużnika SW. BW. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. – J.F. w sprawie egzekucyjnej Km … z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikom S.W. i W.B. na skutek zażalenia dłużnika S.W. na postanowienie Sądu Rejonowego w K. z dnia 30 grudnia 2009 roku, sygnatura akt I …
   postanawia:
   uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę w objętym nim zakresie przekazać Sądowi Rejonowemu w K. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

   Sygn. …
   UZASADNIENIE
   Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy w K. oddalił skargę dłużnika S.W. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. z dnia 25 listopada 2009 roku polegającą na opisie i oszacowaniu nieruchomości (postanowienie – k. 12).
   W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że zarzuty podniesione przez dłużnika nie pozwalają zakwestionować wyceny przyjętej przez Komornika.
   Sąd Rejonowy uznał za niecelowe zwrócenie się do Urzędu Skarbowego w K. o udzielenie informacji odnośnie cen transakcyjnych nieruchomości stanowiących działki budowlane na terenie o co w nosił skarżący. Sąd podkreślił, że tego typu informacja obejmować będzie przedział cenowy i dotyczy ogółu transakcji bez uwzględnienia specyfiki przedmiotowej nieruchomości. W konsekwencji wniosek skarżącego nie zmierza do skutecznego podważenia ustaleń Komornika poczynionych w oparciu o opinię biegłego.
   W związku z podniesionym przez skarżącego zarzutem dokonania w 2005 roku przez tego samego biegłego wyceny przedmiotowej nieruchomości na kwotę wyższą Sąd pierwszej instancji zważył, że zarzut ten mógłby zostać oceniony w razie złożenia wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu w postaci wcześniejszej opinii. W braku zaś takiego wniosku zarzut pozostaje bez znaczenia, gdyż ceny nieruchomości podlegają wahaniom, a biegli korygują swoje spostrzeżenia i oceny z biegiem czasu.

   Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego wniósł dłużnik S.W.
   Skarżący zaskarżył postanowienie Sądu pierwszej instancji w całości i zarzucił:
   1. niepowiadomienie dłużnika o terminie posiedzenia, na którym skarga na czynności komornika była rozpoznawana, co uniemożliwiło dłużnikowi przedstawienie wcześniejszej opinii A. M., sporządzonej przez niego do sprawy KM …
   2. bezzasadne nieuwzględnienie wniosku o zwrócenie się do Urzędu Skarbowego w K. o informację dotyczącą aktualnych cen transakcyjnych działek budowlanych na terenie Gminy K.;
   3. błędne twierdzenie, że zarzut zaniżenia w operacie szacunkowym wartości nieruchomości jest gołosłowny, w sytuacji gdy wskazano na sposób zweryfikowania podanych przez biegłego wartości.
   Nadto skarżący powołał się na dowód z operatu szacunkowego z dnia 30 czerwca 2005 roku, sporządzonego w sprawie Km … również przez rzeczoznawcę majątkowego A.M.a oraz F.D. Dłużnik podniósł, że w operacie tym, dotyczącym tej samej nieruchomości, została ona w 2005 roku wyceniona na kwotę wyższą, niż obecnie, mimo że aktualnie ceny
   rynkowe nieruchomości są znacząco wyższe. Wskazując na przytoczone zarzuty dłużnik wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę postanowienia i uwzględnienie skargi na czynności komornika w całości oraz zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych (zażalenie k. 17-18).

   Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
   Zażalenie jest zasadne, aczkolwiek nie wszystkie podniesione w nim argumenty zasługiwały na podzielenie.
   Sąd Okręgowy podziela stanowisko, jak również argumentację Sądu pierwszej instancji w zakresie oceny wniosku dłużnika o przeprowadzenie dowodu z informacji Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie cen transakcyjnych nieruchomości.
   Natomiast istotna w sprawie była, podniesiona już w skardze na czynności komornika, kwestia oszacowania nieruchomości w 2005 roku, w toku uprzednio toczącego się postępowania egzekucyjnego, na kwotę wyższą.
   Wprawdzie mylnie skarżący dołączył do zażalenia kopię sporządzonego w 2005 roku operatu szacunkowego dotyczącego działek nr 81 i 84, nie zaś przedmiotowej działki nr … położonej w K., niemniej wniosek skarżącego o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania jest uzasadniony w świetle dołączonej na żądanie Sądu odwoławczego kopii operatu szacunkowego sporządzonego w 2005 roku na potrzeby toczącego się wcześniej postępowania egzekucyjnego Km … z tej samej nieruchomości, do której egzekucja została skierowana w sprawie Km … Niezbędnym jest bowiem wyjaśnienie, w oparciu o ustną opinię biegłego, który sporządzał obydwa operaty, podstaw różnicy w określonej w nich wartości — wyższej w przypadku operatu sporządzonego cztery lata wcześniej.
   Z tych względów i na podstawie art. 386 4 k.p.c., w związku z art. 397 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 2 k.p.c. Sąd Okręgowy orzekł jak w postanowieniu.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   egzekom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 27 lutego 2012 21:59
 • czwartek, 05 stycznia 2012
  • Infomonitor i sprawdzanie w BIK

   Jeden z rejestrów długów – Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor obiecuje, że jak przedsiębiorca zostanie ich klientem, to będzie sobie mógł sprawdzać kontrahentów nie tylko w tymże rejestrze ale też w BIK – Biurze Informacji Gospodarczej w którym przechowywane są informacje o zobowiązaniach z tytułu kredytów bankowych (i ze SKOKów)

   Nie lubię takich kampanii reklamowych które no co prawda nie zawierają bezpośrednio kłamliwych informacji ale zawierają niedopowiedzenia, które zapewne tak samo niekorzystnie wprowadzają potencjalnych klientów  w błąd. W czym rzecz tym razem? W tym, że aby podmiot który nie jest ani bankiem ani SKOKiem mógł sprawdzić kogoś w BIK, to potrzebuje mieć do tego upoważnienie od podmiotu który ma zostać przez niego sprawdzony. Wypadałoby dodać taką informację, bo z uzyskaniem upoważnienia może być problem w niektórych przypadkach albo uzyskanie tegoż może zająć trochę lub więcej niż trochę czasu podczas gdy sprawdzenie potrzebne jest na już.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   egzekom
   Czas publikacji:
   czwartek, 05 stycznia 2012 05:42
 • czwartek, 29 grudnia 2011
 • wtorek, 08 listopada 2011
  • Egzekucja z udziału w nieruchomości

   Już myślałem o tym, aby tu uprzedzić wierzycieli, że egzekucja z części czyli z udziału jaki dłużnik ma w nieruchomości (a nie z całej nieruchomości) najczęściej kończy się bezskutecznie bo mało kto jest zainteresowany zakupem udziału w mieszkaniu albo na przykład - domu. Tak bowiem mogę twierdzić na podstawie własnych doświadczeń jako wierzyciela, ale generalnie to nie byłem tego taki pewien i wahałem się przed przedstawieniem na blogu takiego stwierdzenia.

   Niejako jednak w sukurs przyszło mi pismo komornicze w jednej ze spraw, w której komornik poinformował mnie o tym, że dłużniczka jest właścicielem udziału w nieruchomości ale komornik uprzedza wierzyciela (a więc mnie) że egzekucje z udziału w nieruchomości charakteryzuje się niską skutecznością. Chciałem tu wkleić skan tego pisma od komornika, ale jest za duży ten plik, więc tylko informuje, jak wyżej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   egzekom
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 listopada 2011 13:37
 • sobota, 05 listopada 2011
 • niedziela, 30 października 2011